تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - بیانات رهبری

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
آیا آقای مدیر راه را درست انتخاب کردند؟
ما از تحرّك دیپلماسى دولت حمایت میكنیم، پشتیبانى میكنیم. در كنار آمادگىهاى همهجانبهى ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنیّت داخلى، چه از لحاظ استحكام ساخت درونى نظام اسلامى، چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى - به تلاش و تحرّك دیپلماسى هم چه در این قضایاى سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهاى دیپلماتیك و تحرّكى كه در این زمینه میكنند، حمایت میكنیم. البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورك پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لكن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریكایىها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحدهى آمریكا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتى غیرمنطقى و عهدشكن، دولتى سخت در پنجهى تصرّف و اقتدار شبكهى صهیونیسم بینالمللى - كه بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبكهى صهیونیستى بینالمللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغالكنندهى فلسطین مماشات كنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریكا، در حالى كه بكلّى منافع ملّى آمریكا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن] رژیم جعلى انجام میدهند، منافات دارد؛ از همهى دنیا دولت ایالات متّحدهى آمریكا باج میگیرد و به رژیم جعلى صهیونیستى باج میدهد؛ این حقایق را ما داریم مشاهده میكنیم - به دولت آمریكا اعتمادى نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم كه با دقّت، با ملاحظهى همهى جوانب گامها را درست بردارند، محكم بردارند، منافع ملّى را یك لحظه به فراموشى نسپرند.
 آنچه براى نظام جمهورى اسلامى حائز اهمّیّت است، استحكام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسلامى است، استحكام درونى ملّت ایران است؛ همان چیزى كه از روز اوّل تا امروز توانسته است این كشور را حفظ كند؛ اتّحاد ملّى، توجّه به آرمانهاى والاى نظام جمهورى اسلامى، توجّه به عزّت ملّى. ملّت ایران ملّت عزیزى است؛ انقلاب عزّت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمانى كه در خاك ایران یك گروهبان آمریكایى جرئت میكرد بزند توى گوش یك سرهنگ ایرانى؛ آن روزى كه مسئولین كشور عزیز ما مجبور بودند كه ملاحظهى دشمنان زیادهخواه و افزونخواه را بكنند، گذشت. جمهورى اسلامى، ملّت ایران را عزیز كرد، این عزّت باقى است، روز به روز هم این عزّت افزایش پیدا كرده است، بعد از این هم، هم وظیفهى آحاد مسئولین، و هم وظیفهى عموم ملّت ایران است كه این عزّت را پاس دارند، از آن دفاع كنند. یك ملّت، با هویّت اصلى خود، با عزّت خود سرافراز میماند و میتواند به پیشرفت برسد.
 سهم نیروهاى مسلّح در این میان عبارت است از اینكه خود را آماده نگه دارند، خود را با روحیّهى دفاع از آرمانها و از ملّتى كه به آنها اعتماد كرده است و تكیه كرده است، حفظ كنند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروى انتظامى و همهى كسانى كه در ارتباط با نیروهاى مسلّح هستند، این را وظیفهى خود بدانند كه حصار مستحكمى در مقابل توطئههاى دشمنان و شرارت دشمنان علیه ملّت ایران خواهند بود؛ این احتیاج دارد به اینكه آمادگى ایجاد كنید. شماها جوانید، سرشار از نیرو، برخوردار از صفاى قلبى؛ میتوانید براى آیندهى كشورتان خود را مهیّا كنید، آماده كنید، بسازید، خداى متعال هم پشتیبان شما خواهد بود. از خداوند متعال علوّ روح شهیدان عزیز، و علوّ درجات امام بزرگوار را مسئلت میكنم و كامرانىِ شما جوانان عزیز را در دوران خدمت و در همهى طول زندگى از خداوند متعال خواهانم.
والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاتهنوشته شده در تاریخ شنبه 13 مهر 1392 توسط راهی هدایت