تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - کاش هنوز هم شکار چی بودی ؟با اینکه دور شدی ،ولی آن روز ها وسیله ی خوب خدا بودی

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم